Általános Szerződési Feltételek

Tartalomjegyzék

BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK

A Progügy Kft. szolgáltatási irányelveinek, általános szerződési feltételek létrehozásában és megvalósításában a következő szempontokat tartottuk szem előtt:

 • Megbízható, folyamatos szolgáltatás nyújtása minden ügyfelünk számára.
 • Mind a saját, mind a mások rendszere és hálózata biztonságának biztosítása.
 • Megfelelés a hatályos törvényi rendelkezéseknek, jogszabályoknak.
 • Az internet erőforrásainak védelme, azok felelős használatának serkentése.
 • Az egyéni felhasználókhoz kapcsolódó információk és tevékenységek bizalmasságának és biztonságának megőrzése (részletesen: ÁSZF 3. pont).

Nem figyeljük meg rendszeresen a felhasználók tevékenységét, kivéve a rendszer és a vonalak kihasználtságát felmérő méréseket. Mindemellett erőfeszítéseinkkel az internetközösség jó állampolgárait támogatjuk, és megfelelő válaszlépést teszünk, ha tudomásunkra jut szolgáltatásunk nem megfelelő használata. (pl. szerzői jogok védelme vagy spam). Amennyiben egy felhasználó tevékenysége megsérti a Progügy Kft. szolgáltatási irányelveit, fenntartjuk magunknak a jogot a szolgáltatás azonnali, előzetes figyelmeztetés nélküli megszüntetésére. Mi előnyben részesítjük a nem helyénvaló viselkedéssel kapcsolatban is az előfizetők tájékoztatását, figyelmeztetését és a felhívást a tevékenységen való változtatás szükségességére, azonban a szolgáltatási irányelvek égbekiáltó vagy botrányos megsértésének a szolgáltatás azonnali félbeszakítása és megszüntetése lehet az eredménye. Bármilyen okból is nem megfelelő vagy esetleg késlekedő a fellépésünk, hogy érvényre juttassuk elvárásainkat és ezeket az irányelveket, ez soha nem tekinthető jogfeladásnak a részünkről. Ezáltal szeretnénk biztosítani a szervereinken „társbérlőként” működő ügyfeleink nyugalmát, a folyamatos működést és a tényleges világszínvonalú szolgáltatást.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A szolgáltatás megrendelése és kifizetése után a Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásokat biztosítja azáltal, hogy a hozzáféréseket és a szükséges információkat az Előfizető részére e-mailben elküldi. A tárhely és domain szolálgtatás díja NEM tartalmaz olyan irányú munkálatokat, melyek a tárhelyen megjelenő weblap programozási, szaktanácsadási kategóriájába tartozik (különös tekintettel ide tartoznak a létező weblapok átkonfigurálása, paraméterezése, technikai beállítása). Ezen szolgáltatások külön díjazással rendelkeznek. Webiktat rendszerünk megrendelése és hasznalata esetén ügyfeleinknek webiktat mobiltelefon flottához történő csatlakozása is lehetséges. A flotta tagság automatikusan megszűnik, amennyiben a webiktat szerződés is megszünik. A flotta tagok egymás között ingyenesen beszélhetnek, ezzel is elősegítve cloud rendszerünk lehetőségeinek maximális kihasználását.

1. A szolgáltatás tárgya, az Általános Szerződési Feltételek tartalma

1.1. A szolgáltatás tárgya a turbotarhely.hu és tt.turbotarhely.hu oldalon kínált árucikkek, szolgáltatások. A ProgÜgy Kft. (4211 Ebes, Jókai u. 22/A., Adószám: 14645233-2-09, Cégjegyzékszám: 09-09-016408; továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: ÁSZF-ben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

1.2. A megrendelőlap kitöltésével és elküldésével és annak a Progügy Kft.-vel e-mail által történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.5.) kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre magyar nyelven a Szolgáltató, valamint azt az Előfizető között az alábbi feltételek szerint:

2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1. A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99,9%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások, a vis maior és az esetleges harmadik fél által biztosított szolgáltatások.

2.2. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizetőnek. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.

2.3. A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez, kivéve harmadik fél oldalán lévő rendszerhez.

2.4. A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizetőnek kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak, melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.

2.5. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, az információhoz való hozzájutást nem biztosítani, az információt eltávolítani, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:

2.5.1. Tilos a webtárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat, védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;

2.5.2. Tilos a webtárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;

2.5.3. Tilos az interneten kéretlen reklám célú e-mailek küldése (spam), valamint más felhasználók zaklatása;

2.5.4. Általában tilos az internet etikai kódexének (Netikett) megsértése.

2.5.5. A 2001. évi CVIII. törvény (Eksz.) 13.§ (4) bekezdése alapján szerzői jogi, védjegyoltalomból eredő jogsértésről szóló értesítés alapján.

2.6 A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok, beleértve e-mail, FTP stb. elvesztéséből származó károkért. Az Előfizető teljes büntetőjogi felelősséget vállal a tárhelyre feltöltött adatokért, és azokat saját felelősségére tárolja a szervereken.

2.7. A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 3.6 pontban leírt eset.

2.8. A szolgáltató jogosult az Előfizető érdekeinek csorbulása nélkül, a szerződés megkötésekor a szolgáltatás paramétereinél nem rosszabb minőségű szolgáltatás ellenében adatait és a szolgáltatás teljesítését harmadik fél részére átadni.

2.9. A Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként a más által rendelkezésre bocsátott, továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért – az EKSZ. 8-11. §-okban meghatározott feltételek fennállása esetén – nem felel. Nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. Szerzői jogi és védjegyoltalomból eredő jogsértés esetében akkor nem felel a más által rendelkezésre bocsátott, az általa nyújtott szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott jogsérelemért, ha lefolytatja az EKSZ. 13. § szerinti eljárást. Nem felel az információ eltávolítása vagy hozzáférés nem biztosítása révén keletkezett jogsérelemért, amennyiben az EKSZ. 7-11. § vagy a 13. § szerint járt el.

3. Az Előfizető jogai és kötelezettségei

3.1. Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.

3.2. Az Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver-, szoftver- és telekommunikációs feltételeket biztosítani.

3.3. Az Előfizető elismeri, hogy az internet több résztvevő hálózatból áll össze, amelyek külön tulajdonban vannak és nem állnak a Szolgáltató ellenőrzése alatt, ezért a Szolgáltató nem felelős az olyan felmerülő károkért, amelyek a szolgáltatásnak a Szolgáltató által nem ellenőrzött hálózatok vagy más internetszolgáltatók tevékenysége miatt következik be (pl. üzemzavar, megszűnés okozta átmeneti vagy tartós el nem érhetősége, más internetszolgáltatók által továbbított ügyféladatok átviteli hibája, számítógépes vírusok, férgek, számítógépes szabotázsok és támadások).

3.4. Az Előfizető kártalanítja a Szolgáltatót és alvállalkozóit bármely harmadik személy általi követeléssel, perrel, akcióval és eljárással összefüggésben keletkezett olyan kár miatt, amelyek:

 • a jelen ÁSZF-ből és az előfizetői szerződésből eredő kötelezettségek az Előfizető általi megszegéséből;
 • az Előfizető bármely ügyfelének vagy bármely harmadik személy végfelhasználónak a szolgáltatásokkal kapcsolatos bármilyen követelésből erednek (ideértve azokat, amik különösen, de nem kizárólag a szolgáltatás használata során továbbított tartalomra vonatkozó vagy az adatvédelmi jogszabályok megsértéséből erednek),
 • a szerzői jog vagy bármely szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jog megsértéséből, becsületsértésből, obszcén, trágár, sértő, rasszista, indokolatlanul erőszakos, fenyegető, megfélemlítő, zaklató anyag közzétételéből vagy az adatvédelmi jogszabályok megsértéséből származó követelésekből erednek.

3.4.1. Az Előfizető elfogadja és tudomásul veszi, hogy az indokolatlanul nagy vagy a szerverátlagnál nagyobb terhelés, a szerver vagy más felhasználók folyamatos üzemelését befolyásoló tényezők az Előfizetés felmondását eredményezik a Szolgáltató részéről - a tárhelydíj hátralévő időtartamának visszafizetésével. Ezen okok miatt a Szolgáltató korlátlanul és előzetes jelzés nélkül zárolhatja a honlapot a szerver folyamatos működésének biztosítása érdekében. A szerverátlagnál nagyobb terhelés pontos adatait a Szolgáltatótól kérheti el az adott szerverre vonatkozóan, amennyiben nem biztos abban, hogy honlapját az adott szerveren korlátozás nélkül használhatja.

3.4.2. Irányadó maximális használat naponta: Processzor használat: 0.5, MySQL használat: 2.0 értelmezés: 3.8.1 -es pont. A weboldalon feltüntetett csomagok – amennyiben nincs egyéb pontosítás – maximálisan havi 100 GB forgalmat biztosítanak.

3.5. Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.

3.6. Az Előfizető köteles az igénybe vett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az Előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem vagy a fizetés megtagadása esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, a doménátregisztráció (domainátregisztráció) megakadályozására (pl. register lock alkalmazására, auth kód visszatartására), törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.

3.7.1. Az Előfizető felel az általa megadott kapcsolattartói adatokért és azok hitelességéért, és elfogadja, hogy a Szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos adatokról, hosszabbításokról információkat kizárólag az Előfizető felhasználói fiókjában megadott e-mail címére küld értesítéseket. Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni e-mailben vagy a turbotarhely.hu felhasználói fiókjában. A bejelentés elmaradásából származott esetleges károkért az Előfizetőt terheli a felelősség.

3.7.2. A szolgáltatással kapcsolatos technikai és adminisztratív változtatásokat (beleértve a tulajdonváltást is) kizárólag az Előfizető turbotarhely.hu fiókjából bejelentkezve vagy az turbotarhely.hu fiókban megadott e-mail címről – visszaigazoló megerősítéskérés után – lehet kezdeményezni. A szolgáltatások esetén ez az e-mail cím az elsődleges azonosító, amely vitás esetben alkalmas a tulajdonos azonosítására. Doménnév (Domainnév) esetén azonban a 10. pontban jelzett szervezetek regisztrációs szabályzatai elsősorban az irányadóak.

3.8. Az Előfizető elfogadja, hogy

3.8.1. Maximálisan a rendszer erőforrásaiból az alábbi adatok szerint használhat fel: Maximum 10 egyidejű processzor és/vagy memória irányába jövő kapcsolat, 256 MB RAM memória, 10 % processzorhasználat. Az átlag heti használatnak pedig ezeknek az 50%-a alatt kell lennie. (Magyarázat: Az oldalak nagyon nagy része ezeket a feltételeket gond nélkül teljesíti, így ez csak nagyon kevés oldalt érint. A limitek oka az, hogy túllépés esetén a szerver és a többi weboldal elérhetetlenné válhat. Természetesen amennyiben egy tervezett és időszakos nagyobb terhelés várható, érdemes felvenni velünk a kapcsolatot, hogy a limiteket tudjuk-e időszakosan megnövelni.)

3.8.2. Nem futtathat semmiféle, szerveroldali erőforrást használó chatalkalmazást. Távoli erőforrást használó programok teljes körűen használhatók.

3.8.3. Nem futtathat IRCD vagy daemions típusú alkalmazásokat.

3.8.4. Nem futtathat IRC-vel azonos működéssel rendelkező programot.

3.8.5. Nem futtathat bit torrent alkalmazásokat vagy klienst.

3.8.6. Nem vehet részt bármiféle fájlcserélő tevékenységben.

3.8.7. Nem futtathatja az alábbi oldalakat, tartalmakat, programokat, alkalmazásokat:

 • „Phising” oldalakat
 • Videómegosztó („youtube-féle”) weboldalt
 • Ingyenes játékmegosztó oldalakat
 • Topsites, aukciós oldalak
 • IRC Szkriptek/Bots
 • Proxy SSzkriptek/Anonymizers
 • Kalóz Szoftverek/Warezok
 • Image Hosting Scripts (pl: Photobucket vagy Tinypic)
 • AutoSurf/PTC/PTS/PPC oldalak
 • IP Scanners
 • Bruteforce Programok/Szkriptek/Alkalmazások
 • Online-channel alkalmazásokat, kép-, videó-, hangközvetítést (Online tv, rádió)
 • Spam szkriptek, mail bombers
 • Banner Kiszolgálók (kereskedelmi jellegű banner kiszolgálók)
 • Közösségi oldalak, különös tekintettel az ingyenes regisztrációval rendelkezőkre
 • File Dump/Mirror Scripts (rapidsharehez hasonló)
 • Kereskedelmi jellegű audio streaming
 • Zálog-/Bankkötvényoldalak, -programok
 • High-Yield Interest Programok (HYIP) vagy kapcsolódó oldalak
 • Befektetési oldalak (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme)
 • Bármilyen jogvédett tartalom, engedély nélkül
 • Prime Banks Programok
 • Lottóoldalak
 • MUDs/RPGs/PPBGs
 • Gyűlöletkeltő/Rasszista tartalmak
 • Hackereknek szóló oldalak, programok, tartalmak
 • Közerkölcsbe ütköző, illetve pornó oldalakat
 • Illegális oldalt népszerűsítő tevékenységek
 • Fórumok, amelyek linkeket, tartalmakat, írásokat tartalmaznak hacker oldalakról, tartalmakról
 • Tisztességtelen oldalak (Melyek a következő oldalon jelen vannak: aa419.org & escrow- fraud.com)
 • Mailer Pro

3.8.8 Nem futtathat játékszervereket.

3.8.9. Nem futtathat cron-okat fél óránál gyakrabban

3.8.10. PHP include-okra csak így hivatkozhat: "include.php" és nem "http://domainnev.hu/include.php"

3.8.11. Tilos a Szolgáltató nevének/hírnevének csorbítása.

3.8.12. Az Előfizető elfogadja, hogy amennyiben oldala harmadik fél érdekeit sérti és/vagy büntetőeljárás van folyamatban a weboldalán tárolt adatok miatt, és erről a Szolgáltató értesítést kap, a Szolgáltató előzetes értesítés nélkül a domén- (domain-) és/vagy tárhelyszolgáltatást szüneteltetheti az eljárást indító hivatal kérésének megfelelően.

3.9. Nem viszonteladói Előfizető nem adhatja tovább a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat.

3.10. Az Előfizető köteles weboldalát frissíteni 30 napon belül, amennyiben a weboldala által használt rendszerekről ismert biztonsági hibák, rések keletkeztek, illetve 7 napon belül, amennyiben erről a Szolgáltató tájékoztatja.

4. VPS Szolgáltatás

4.1. VPS szolgáltatás

4.1.1. A VPS szolgáltatás lényege, hogy az Előfizető egy osztott szerveren az adott technológiának megfelelően a Szolgáltató weboldalán feltüntetett VPS csomagok alapján limitált virtuális szerver hozzáférést kap. A virtuális szervert üzemeltető szerver hardware és hálózati fenntartását, üzemeltetését a Szolgáltató vállalja.

4.1.2. A VPS hozzáférést csak az Előfizető jogosult használni, harmadik fél részére át nem ruházhatja, tovább nem értékesítheti. Saját szolgáltatást nyújthat harmadik fél számára, azonban teljes felelősséggel tartozik a Szolgáltatás használatából vagy használatának átengedéséből származó károkért, kártérítési igényekért mind a Szolgáltató felé, mind pedig a károsult felé. A VPS szolgáltatás használatáért és a VPS tárhelyen elhelyezett tartalmakért kizárólag az Előfizető felel.

4.1.3. A VPS konfigurálása, karbantartása az Előfizető feladata, kivéve amennyiben a Szolgáltatótól az Előfizető VPS üzemeltetési szolgáltatásokat is külön díjért igénybe vesz. Enélkül a Szolgáltató nem nyújt technikai támogatást a „Virtuozzo” vagy „Turbo VPS” nevezetű admin felületen kívül a szolgáltatáshoz.

4.1.4. A VPS szolgáltatást kiszolgáló szerver processzor kihasználtsága az Előfizető által használt alkalmazások következtében tartósan és ismétlődően nem haladhatja meg a Szerver teljes CPU idejének 90%-át. Ezen értéknél a Szolgáltató jogosult korlátozni a Szolgáltatást.

4.1.5. Az Előfizető tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás ezen követelményének szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás azonnali hatályú végleges felfüggesztésére.

4.1.6. VPS Demo szolgáltatás igénybevétele esetén a Szolgáltató egyedileg bírálhatja el a szolgáltatás biztosítását és a Demo használat esetére a Demo szolgáltatást igénybe vevő követeléssel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben, azonban teljes felelősséggel tartozik a Demo használatáért.

4.1.7. A VPS-t igénybe vevő az Előfizető számára kedvezményes doménregisztráció (domainregisztráció) és hosszabbítási ár érhető el. Ez a lehetőség azonban kizárólag a Szolgáltató az Előfizetőnek kiállított számlák fizetési határidőn belüli fizetése esetén biztosított, amennyiben az elmúlt 6 hónapban nem volt az Előfizetőnek fizetési késedelme a Szolgáltató felé.

5. Rendelkezésre állási garancia érvényesítése

Amennyiben maga a szerver adott hónapon belül több mint 0,1 százaléknál többet nem volt elérhető, a Szolgáltató az adott hónapot teljes mértékben jóváírja úgy, hogy erre az időszakra nem számláz, vagy előre kifizetett szolgáltatás esetén a lejárat után + 1 hónapot szolgáltat. Harmadik fél által használt monitorprogram riportjai az érvényesítéshez nem használható a szerverek az ilyen programokkal való külső kompatibilitása miatt. A rendelkezésre állási garancia érvényesítéséhez a Szolgáltató honlapon megadott e-mail címére kell írni 15 napon belül egy kérést, melyet elbírálva a Szolgáltató a biztosított 1 hónapot jóváírhatja.

6. Viszonteladók

6.1. A Viszonteladók felelősséget vállalnak ügyfeleikért. A Szolgáltató a Viszonteladó ügyfeleinek nem biztosít ügyfélszolgálatot. Amennyiben a Viszonteladó ügyfele a Szolgáltatóval kapcsolatba lép, a Szolgáltató fenntartja a jogot az Előfizető saját magához áthelyezésére vagy zárolására, amíg a helyzet nem tisztázódik. Minden kérésnek a Viszonteladón keresztül kell beérkeznie a Szolgáltatóhoz. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Viszonteladó hozzáférésének felfüggesztésére, amennyiben a Viszonteladó ügyfelei az ÁSZF-be vagy törvénybe ütköző tevékenységet folytatnak. A Viszonteladó felel az általa kezelt információk felhasználásából eredő esetleges anyagi és nem anyagi károkért.

6.2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató számára a Viszonteladó által (faxon, e-mailben vagy postai úton megrendelt – minden szükséges melléklettel ellátott, szabályzat(ok)ba nem ütköző – tárhelyszolgáltatásokat biztosítja. A Szolgáltató vállalja, hogy a hozzá beérkezett igényeket legkésőbb 2 munkanapon belül elfogadja vagy elutasítja.

6.3. A Szolgáltató jogosult a Viszonteladón keresztül beadott kérelmezőit – nem nyilvánosan és nem a kérelmező tudtával – referenciaként feltüntetni.

6.4. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Viszonteladó által közvetített tárhelydelegálások kapcsán a Viszonteladó ügyfeleit nem keresi meg sem írásos, sem egyéb formában. Kivételt képez az eset, amikor a Viszonteladó a számlába állított összeget nem fizeti meg a Szolgáltató számára, illetve az ÁSZF ide vonatkozó pontjait megszegi.

6.5. A Viszonteladó köteles a tárhelydelegálással kapcsolatos szerződést, illetve igénylőlapokat a szerződés megszűnésétől számított 5 évig megőrizni, annak biztonságos tárolásáról gondoskodni.

6.6. A Viszonteladó tárhelyszolgáltatást harmadik félnek korlátlan tulajdonságokkal nem adhat. „Profit” viszonteladói szolgáltatás esetén korlátlan (unlimited) tárhely mérettel létrehozott tárhely figyelmeztetés után felfüggesztésre kerülhet.

6.7. A Viszonteladók számára kedvezményes doménregisztráció (domainregisztráció) és hosszabbítási ár érhető el a weboldalon feltüntetett árlista szerint. Ez a lehetőség azonban kizárólag a Szolgáltató által a Viszonteladónak kiállított számlák fizetési határidőn belüli fizetése esetén biztosított, amennyiben az elmúlt 6 hónapban nem volt a Viszonteladónak fizetési késedelme a Szolgáltató felé.

7. A szerződés időtartama, árváltozás

7.1. A szolgáltatás a megrendeléskor az Előfizető által megadott határozott időtartamra szól. Hosszabbítás esetén a hosszabbítási kérelem és a következő időtartamról szóló számla kifizetése is (külön-külön is) újbóli határozott időtartamú szerződéskötésnek minősül. A határozott időtartamú szerződés felmondása csak az ÁSZF megszegése esetén lehetséges. A Szolgáltató nemfizetés esetén fenntartja magának a jogot a hosszabbítási kérelem törlésére, erről külön jelzést küld a Szolgáltató az Ügyfélnek.

7.2. A Szolgáltató jogosult módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban köteles tájékoztatni az Előfizetőt a honlapon. Az előre kifizetett a díj nem módosítható.

8. Az ÁSZF változásai

A Szolgáltató fenntartja magának jelen ÁSZF egyoldalú, előzetes tájékoztatás nélküli módosítására, melyet a honlapján köteles közzétenni.

9. A szerződés hatálya

9.1. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat a Megrendelésben és a kifizetés szerint meghatározott ideig nyújtja az Előfizető számára.

9.2. Amennyiben valamelyik fél a Szerződés lejárta előtt legalább egy hónappal az ellenkezőjét nem kéri, a Szerződés automatikusan határozatlan időtartamú szerződéssé alakul át.

9.3. Amennyiben az Előfizető a határozott idejű szerződést felmondja, köteles a Szerződés érvényességéig esedékes díjat a Szolgáltatónak a Szerződés felmondásakor egy összegben megfizetni. A felmondás kizárólag írásban történhet, postai vagy elektronikus levél útján. A Szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.

9.4. Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi.

9.5. A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

9.6. A Szolgáltató automatikus lemondásnak veszi azt, amennyiben a Szolgáltatáshoz igénybe vett doménnevet (domainnevet) az Előfizető átregisztrálja másik szolgáltatóhoz, és erről előtte nem értesíti a Szolgáltatót. A felmondás nem mentesíti az Ügyfelet a fizetési kötelezettségek teljesítése alól. A felmondás, az előre fizetett szolgáltatásokat is beleértve, pénzügyi teljesítéssel nem jár a Szolgáltató részéről, de a Szolgáltató rendes esetben csak rendkívüli felmondással élhet (azaz törvénybe vagy jelen ÁSZF -be ütköző tevékenységet esetén). A Szolgáltató az előre kifizetett Szolgáltatásokat csak úgy mondhatja fel, amennyiben visszafizeti az időben még hátralévő, kifizetett szolgáltatások ellenértékét.

10. Doménregisztráció (Domainregisztráció)

10.1. Az Előfizető a Szolgáltatón keresztül doménregisztrációt (domainregisztrációt) igényelhet. Az Előfizető az igénylés elküldésével kijelenti, hogy a kiválasztott tld (végződés) nyilvántartó szervezete által előírt szabályozást elfogadja. (Pl.: .hu esetén: ISZT, www.domain.hu, .org esetén ICANN, www.icann.org stb.)

10.2. Az Előfizető kijelenti, hogy a domén (domain) igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Szolgáltató és az adott tld-hez tartozó Nyilvántartó döntéseit elfogadja (pl. nem valós adatok megadása esetén a domén (domain) törlési listára és zárolásra kerül).

10.3.1. Az Előfizető elfogadja, hogy amennyiben a .hu regisztráláshoz nem biztosít aláírt, hiteles dokumentumot, a Szolgáltató részére megbízást ad a doménnek (domainnek) a Szolgáltató nevére történő bejegyzésére a gyorsabb beregisztrálás érdekében. De ezzel együtt természetesen a Szolgáltató kötelezi magát az Előfizető jelzése alapján a doménnévről (domainnévről) történő lemondó nyilatkozatot megtenni és azt elküldeni az Előfizető részére. Amennyiben az előzetes várakozás időtartama alatt az Előfizető hivatalos doménigénylőlapot (domainigénylőlapot) nyújt be (pl. a Szolgáltató oldaláról letöltve) a Szolgáltató a domén (domain) bejegyzését leállítja, és azt az Igénylő nevére újraindítja. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz a domén (domain) minél hamarabb történő bejegyzésért, de ennek elmaradásáért nem vonható felelősségre. Ezért amennyiben az Előfizető regisztrációs dokumentumokat nem biztosít, jelezheti, hogy enélkül indítsák a doménjét (domainjét). A domén (domain) alatti tartalomért az Előfizető büntetőjogi felelősséget vállal.

10.3.2. Az Előfizető bármikor felszólíthatja a Szolgáltatót a domén (domain) bejegyzésére abban az esetben, ha annak indítása nem történt meg és a fizetési és dokumentumbeadási kötelezettségnek az Előfizető már eleget tett.

10.3.3. Az Előfizető köteles jelezni a Szolgáltatónak, ha a doménregisztrációs (domainregisztrációs) papírokat a Szolgáltatónak továbbította, viszont annak regisztrációja nem történt meg vagy kezdődött el két munkanapon belül.

10.4. A Szolgáltató a doménnév (domainnév) regisztrációjának elmaradása miatt vagy a doménnév (domainnév) lejárata miatt felelősséget nem vállal. Ekkor természetesen a befizetett és nem teljesített domén (domain) regisztrációs költségét az Előfizető részére köteles visszautalni.

11. Egyebek

11.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok (így különösen a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, a 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről, a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a 17/1999. (II.5.) Kormány rendelet), továbbá a hatályos magyar internetszabványok alkalmazandók.

11.2. A Felek jogvitája esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók, és a magyar bíróságok joghatósága kerül kikötésre.

11.3. A jelen ÁSZF-nek más nyelvre történő fordítása esetén, amennyiben annak értelmezésével kapcsolatban a felek között vita alakulna ki, a magyar nyelvű változat tartalma az irányadó.

11.4. Amennyiben jelen Szerződésben egy adott témában ellentmondás tapasztalható, úgy minden esetben a legkorábban (vagyis a legkisebb, sorrendben elöl lévő) előforduló kikötés az érvényes.

11.5. Jelen ÁSZF elfogadásával minden Felek között történt előzetes szóbeli vagy írásbeli megállapodás érvényét veszíti.

12. Vis maior

12.1. Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hackertámadások, jogosulatlan hozzáférések stb.

12.2. Nem minősül vis maiornak az a fajta hackertámadás, spam küldés, amely az Előfizető gondatlanságára vezethető vissza, és a Szolgáltató vagy egyéb hivatalos szerv felszólítására sem végezte el a szükséges megelőzési intézkedéseket, holott tudatában volt a lehetséges veszélyeknek.

12.3. Ha vis maior esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

12.4. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a vis maior körbe tartozó események sem jelentenek mentességet, az ügyfél nem jogosult kártérítésre.

13. Akciós kiegészítés

13.1. A megrendelt tárhely zolgáltatásra a Szolgáltató a megrendeléstől számított 30. napig a megrendelt tárhelyszolgáltatásért kifizetett összeget teljes mértékben visszatéríti, amennyiben azt a Megrendelő kéri, kizárólag azon esetben, amennyiben a Megrendelő a szolgáltatáshoz kapott ingyenes ajándékokat nem használta fel. Amennyiben az ajándékok felhasználásra kerültek, az ajándék értékét a visszafizetésnél a Szolgáltató levonhatja, maximum a visszafizetendő díj 100%-ig. Minden olyan más esetben, amikor az esetleges visszatérítés oka a szerződésben foglaltak szerint nem a Szolgáltató hibájára vezethető vissza, illetve a megrendelést számított 30. napon túl ezen kérésekkel szemben a Szolgáltató minden felelősséget elhárít és a követelést nem teljesíti.

13.2. Akciós szolgáltatások összevonása, együttes igénybevétele nem lehetséges.

14. Panaszkezelés

Az Előfizető panaszát online (www.turbotarhely.hu) és írásban (levelezési cím: 4211 Ebes, Jókai u. 22/A.) jelezheti. A vonatkozó jogszabályok keretein belül el nem intézett panaszával az alábbi fórumokhoz fordulhat:

 • Hajdú-Bihar Megyei Bíróság. Cím: 4024 Debrecen, Iparkamara u. 1.
 • Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság: Ügyfélszolgálat címe: 1133 Budapest, Visegrádi 106. Telefon: 1/4680673
 • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság. 1088 Budapest, József krt. 6. Tel.: 1 / 459-4999

15. Hibabejelentés

Az Előfizető technikai hibát a turbotarhely.hu weboldalon jelenthet be. A Szolgáltató köteles – akár automatikus e-mail formájában – 24 órán belül reagálni és visszajelezni. A Szolgáltató bár minden tőle telhetőt megtesz a hiba orvoslására, amennyiben az nem a szerver hibájához vagy a szolgáltatott keretrendszeren belüli rendes működéshez köthető, nem vállal felelősséget a hiba kijavításáért. Szerveroldali hibával kapcsolatban az ÁSZF 5. pontja érvényesíthető.

Kelt: Ebes, 2012.12.10.

Ugrás a lap tetejére